•  
  •  
  •  
  •  

واحد نمونه خدمات مهندسی

سال91

واحد نمونه خدمات فنی و مهندسی در استان آذربایجان شرقی

تعاونی نمونه استان

سال 1390

کسب تعاونی نمونه استان آذربایجان شرقی

برنامه ریزی استانداری

سال91

segal azar Email

سرپرست استانداری استان

سال 87

لوح تقدیر از سرپرست استانداری استان آذربایجان شرقی

اداره کل صنایع استان

سال 77

اداره کل صنایع استان آذربایجان شرقی

اداره کل تعاون استان

سال91

اداره تعاون،کار و راه اجتماعی

اتاق تعاون آذربایجان شرقی

سال 1388

اتاق تعاون آذربایجان شرقی

اتاق تعاون آذربایجان شرقی

سال 1391

لوح تقدیر از اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی

اداره کل تعاون استان

سال 1391

لوح تقدیر از اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه ای استان

سال 1390

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

اداره کل تعاون استان

سال 1390

لوح تقدیر از اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

اداره کل تعاون استان

سال 1392

لوح تقدیر از اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

  •  
  •  
  •